Akademija za management - IV. modul

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

AKADEMIJA ZA MANAGEMENT


1. delavnica: 24.11.2023 VODITELJSKA ORODJA ZA POVEČANJE INOVATIVNOSTI IN KREATIVNOSTI 

2. delavnica: 08.12.2023 ORGANIZACIJA ČASA IN PLANIRANJE DELA - 1. DEL

3. delavnica: 15.12.2023 ORGANIZACIJA ČASA IN PLANIRANJE DELA - 2. DEL

4. delavnica: 12.01.2024 POSLOVNA KOMUNIKACIJA  VODSTVA DO SODELAVCEV IN STRANK

5. delavnica: 26.01.2024 INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA

6. delavnica: 16.02.2024 VODENJE IN COACHING V DOBI I. 4.0Sodobni ključni dejavnik konkurenčnosti vsake organizacije  je človeški kapital. Od tega  potenciala je odvisna kvaliteta storitve in  izdelka. Samo organizacije, ki gradijo svojo prihodnost na stalnem razvoju,  usposabljanju, zavzetosti, pripadnosti in zadovoljstvu svojih sodelavcev, bodo preživele na  globalnem trgu.  V kolikor zaposleni čuti pripadnost organizaciji, je lahko dovolj dobro notranje motiviran, da uspešno opravi zastavljeno nalogo.

S čim več zavzetimi zaposlenimi, lahko vodstvo realizira strateško zastavljene cilje organizacije.

Sodobni manager/vodja se zaveda, da organizacijo predstavljajo ljudje in ne delovna sredstva, s katerimi zaposleni opravljajo. Takšen pogled vodstva daje možnost za osebno rast posameznika, pridobitev novih kvalitetnih kadrov in ključnih kadrov za dobro konkurenčno prihodnost organizacije.

Vedno več slovenskih organizacij se tega zelo dobro zaveda, ob pomanjkanju kadra na trgu delovne sile.

Ankete so pokazale, da delovne organizacije zapuščajo dobri kadri ravno zaradi slabega pristopa pri vodenju.


KOTIZACIJA ZA VELIKO ŠOLO VODENJA: 

 • za eno osebo za 40 pedagoških ur usposabljanja je samo 1200 EUR + DDV 

 • za dve ali več oseb iz iste organizacije je 10% popusta


Cilji

- Povezovanje individualnih ciljev s poslovnimi cilji in strategijo
- Svetovalna podpora procesu ciljnega vodenja
- Ustvarjanje povratne informacije za povečanje učinkovitosti zaposlenih, timov in oddelkov
- Razvijanje veščin in znanj, potrebnih za zvišanje nivoja individualne uspešnosti zaposlenih
- Povratna informacija o uspešnosti zaposlenih
- Posredovanje kvalitetnih informacij drugim HR procesom
- Spoznavanje sodobnih orodij vodenja za večjo motivacijo zaposlenih

Namen

Šola vodenja – nadgradnja je sklop 5 modulov s področja vodenja. Znanje posameznih delavnic temelji na nadgradnji pridobljenih znanj iz ŠOLE VODENJA.

Takšen pristop vodenja pripomore k temu, da je upravljanje učinkovitosti stalen proces, ki motivira zaposlene za dosežke in razvoj. Vsak projekt upravljanja učinkovitosti začnemo tako, da se poučimo o ciljih in načinu poslovanja naročnika. Nato sledi oblikovanje celotnega sistema upravljanja učinkovitosti. Sisteme učinkovitosti gradimo s postavljanjem organizacijskih, sektorskih in individualnih ciljev po celotni strukturi organizacije. Tako se vzpostavi povratna informacija o individualni učinkovitosti in razvojnih potrebah posameznika. Cilji morajo biti merljivi, da jih zaposleni in vodje lahko ustrezno spremljajo. Ključen izziv učinkovitosti je prepletanje ciljev v organizaciji; na nivoju posameznikov in posameznih organizacijskih enot. Zato je izrednega pomena, da zagotovimo takšen sistem, ki omogoča soočanje s tem izzivom.

Vsebina


1. Voditeljska orodja za povečanje inovativnosti in kreativnosti

1.    Stalna komunikacije vizije, misije  in  strategij

2.    Definicija vrednot in zagotavljanje  vedenja v skladu z njimi   

3.    Voditeljstvo po modelu poslovne odličnosti

4.    Umetnost  postavljanja ciljev,  zapisi in vizualizacija ciljev

5.    Periodično standardizirano spremljanje  realizacije ciljev in podajanje povratne informacije

6.    Standardizacija vodenja  po modelu Katedrala, rdeče črte, ABC modelu

7.    Vidnost vodenja

8.    Naloge, odgovornosti in pooblastila voditeljev za dvig učinkovitosti

9.    Učinkoviti sestanki kot orodja informiranja, komuniciranja, iskanja vzrokov in rešitev

10. Razvoj  namestnikov in  naslednikov

11. Razvoj  agilne organizacije

12. PPS – standardne tehnike reševanja problemov

13. Voditeljske kompetence za :

 • sprejemanje odločitev

 • prepoznavanje izgub

 • reševanje problemov

 • ukrepanje

 • diskusijo

14. Proces razvoja medsebojnega  zaupanja in  spoštovanja


2. Organizacija dela in časa

1.   Pomen časa v današnjem tempu življenja

 • Usklajevanje dela in prostega časa

 • Pomen učinkovitosti v podjetju

 • Učeča se organizacija

 • Uresničevanje vizije, poslanstva in strategij

2.   Analiza trenutnih vlog in obvladovanje obveznosti

 • Zastavljeni cilji

3.   Postavljanje poslovnih in zasebnih ciljev

 • Analiza cilja po metodi SMART

 • Uresničevanje ciljev in orodja

 • Zakaj ljudje odlašajo in ne dosegajo zastavljenih ciljev

4.   Disneyeva strategija

 • Orodje - ali je projekt možno uresničiti

5.   Kradljivci mojega časa

 • Analiza dnevnih kradljivcev in izboljšave

6.   Delegiranje in učinkovitost dela

7.   Vsakodnevna analiza dela - pomembna in nujna

 • Analiza po kvadrantih

 • Razvrstitev pomembnih in nujnih del

 • Organizacija in izvršitev pomembnih del

 • Prioriteta dnevnih del in razporeditev

 • Krivulja učinkovitosti

8.   Plan sprememb dela in iskanje časovnih rezerv za povečanje osebne učinkovitosti

 • Dnevno, tedensko in mesečno planiranje dela

9.  Plan osebnih sprememb pri svojem delu


3. Poslovna komunikacija vodstva do sodelavcev in strank

1.      Pomen poslovne komunikacije

 • S sodelavci nadrejen - podrejen

 • Poslovni obiski – stranke

2.      Pomen prvega vtisa

 • Neverbalna komunikacija

3.      Izkažimo spoštovanje do sogovornika

 • Zaupanje in statusni simboli vodje

4.      Poslovna urejenost in obleka izražata spoštovanje

 • Osnove osebne urejenosti

 • Pomen obleke - uniforme v poslu

 • Neprimerna oblačila v službi

5.      Sodobni poslovni EU bonton

 • Pozdravljanje

 • TI-VI

 • Uporaba titul in nazivov

 • Pravila rokovanja vodje do strank/podrejenih

6.      Pravila poslovna komuniciranja po telefonu in prenosnim telefonom

 • Faze telefoniranja

 • Pravilen sprejem klica

 • Razgovor

 • Zaključek razgovora

 7.      Priprave na poslovni obisk-sestanek

 • Sprejem strank/kupcev

 • Posedanje za mizo

 • Postrežba med sestankom

 • Osnovni bonton na sestanku

8.      Poslovne pogostitve in poslovne obdaritve ob praznikih

9.      Osebnostni načrt  sprememb4. Inovativno in kreativno vodenje tima

1.  Zakaj mora biti podjetje inovativno

 • Inovativno podjetje kot poslovni sistem (podjetnost, podjetništvo, ustvarjalnost, novost)

2 . O spremembah

 • Kako reagiramo na spremembo

 • Kako premagujemo odpor

 • Zakaj se upiramo spremembam

 • Proces spreminjanja Jaz – Ti – Mi

 • Spremembe in hitrost

 • Upravljanje s spremembami

3.  Motiviranje zaposlenih za spremembe

 • Motiviranje s postavljanjem ciljev in izvrševanjem sprememb

 • Motiviranje s prepoznavanjem dosežkov in vključevanjem zaposlenih

4. Vodenje k spremembam

 • Kakšne inovativne voditelje zahteva  »nova ekonomija«

 • Vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti z delom v tim

5. Vodja in delo tima

 • Prepoznavanje dosežkov z upoštevanje magičnega razmerja 1:5

 • Skupno Sprejemanje odločitev

 • Skupno reševanje problemov

 • Skupno ocenjevanje delovne učinkovitosti

 • Zagotavljanje svobode

 • Razvoj  na področjih kjer so najboljši po metodi SF

6.    Gradi kulturo večje zavzetosti  in pravičnosti

 • S strategijo za dvig zavzetosti

 • S strategijo stimuliranja in nagrajevanja

 • S strategijo motiviranja

 • S strategijo za dobro počutje » Well Being » vseh zaposlenih

7.    Soustvarja sisteme in modele za stalno izboljševanje procesov 

 • Pri posameznikih 

 • Org. enotah in timih 

 • Vpeljuje standardni sistem prepoznavanja  izgub

 • Planirana  - ciljana, fokusirana  inovativnost

 • Kaizen – stalno izboljševanje procesov

8.    Plan izboljšav pri svojem delu


5. Vodenje in coaching v dobi I 4.0

1.    Kaj je četrta industrijska revolucija - Ind 4.0

2.    Napovedi do  leta 2030

3.    Zahteva po »drugačnih  povezanih voditeljih« 

4.    Kakšen je  ta novi »digitalni voditelj«

5.    Ključne voditeljske kompetence  za  uspeh in konkurenčnost  v prihodnosti so v spremembi razmišljanja pri :

 • reševanje problemov in kritično razmišljanje

 • strateško in sistemsko razmišljanje,

 • lateralno razmišljanje,

 • poslovno-informacijska pismenost,

 • internacionalizacija poslovanja,

 • delovanje v multinacionalki okoljih in medkulturno sporazumevanje,

 • fleksibilnost in prilagodljivost,

 • samo odgovornost in proaktivnost,

6.    Stalna skrb za razvoj  sodelavcev   - po modelu Strenght Finder 

7.    Pomen vpeljave procesa coachinga v organizacijo

8.    Osnove coachinga in definicije

 • Kaj coaching ni ?

 • Razlika med: mentoriranjem,  vodenjem, svetovanjem, treningom, terapijo

 • Kaj coaching je ?

9.    Coaching orodje za doseganje ciljev posameznika, s cilji organizacije

10. Model GROW

 • Goal - Cilj

 • Reality - Realnost

 • Opportunity - Možnosti

 • Will – Volja

11. Veščine in orodja za izvajanje coachinga

 • Govorica telesa

 • Aktivno poslušanje

 • Sposobnost spraševanja

 • Sposobnost zaznavanja

 • Grajenje zaupanja

 • Motiviranje

 • Osredotočenost

 • Objektivnost

 • Odgovornost

12. Praktični primer izpeljave coachinga

13. Osebnostni načrt sprememb

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

1.200,00 € + DDV (1.464,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.