Velika šola vodenja - IV. modul

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

VELIKA ŠOLA VODENJA je največkrat izveden za projekt JP ASI 2019!1. delavnica: 29. 09. 2023 PSIHOLOGIJA VODENJA 

2. delavnica: 06. 10. 2023 CILJNO VODENJE 

3. delavnica: 13. 10. 2023 SODOBNA ORODJA ZA VODENJE 

5. delavnica: 20. 10. 2023 POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV 

4. delavnica: 27. 10. 2023 REŠEVANJE KONFLIKTOV

6. delavnica: 30. 11. 2023 VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ


KOTIZACIJA ZA VELIKO ŠOLO VODENJA: 

 • za eno osebo za 50 pedagoških ur usposabljanja je samo 1200 EUR + DDV 

 • za dve ali več oseb iz iste organizacije je 5% popusta 


Cilj usposabljanja

Vodenje je v današnjih časih poklic in ne več samo delovno mesto, ki ti pripada zaradi števila let službovanja v organizaciji. Dobili ste delovno mesto vodje. Kako pa sedaj? Ali ste med šolanjem zbrali vsa potrebna znanja, da postanete suveren vodja? Obstaja malo šol, ki imajo strokovne predmete iz vodenja. Iz šol prihajajo samospecifični strokovnjaki.

Dober vodja se gradi več let in se mora nenehno usposabljati za svoj poklic. Na vodenje vplivajo medsebojni odnosi, razumevanje, poštenje, nagrajevanje, motiviranje, pohvale, spodbujanje. Vodja je svojim podrejenim zgled v vseh stvareh. Voditeljstvo je zmožnost vplivanja na druge sodelavce, da sledijo in dosežejo ustrezen ciljin rezultate za podjetje. Vodja je simbol podjetja, njegovega uspeha ali neuspeha. Da bi lahko učinkovito vodili svoje sodelavce v teh časih velikih gospodarskih sprememb, se moramo kot vodja primerno vedenjsko odzvati. Za to pa potrebujemo veliko treningov, da dosežemo veščino dobrega vodje. Sklop delavnic VELIKA ŠOLA VODENJA smo razdelili v zaporedje šestih delavnic, ki si bodo sistematično sledile, nadgrajevale in dopolnjevale. Z njihovo pomočjo boste dobili širok spekter znanj in veščin ovoditeljstvu. Med predavanji boste pridobljena znanja preizkusili vpraksi in nam poročali o svojih pridobljenih veščinah.


Cilji

Vaša pridobljena korist, ko boste obiskovali šolanje TEHNIKE IN ORODJA ZA VODITELJSTVO. Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

1. Psihologija vodenja

 • Razvoj organizacijskega okolja in pomen avtoriteta

 • Vpliv vodenja na kulturo in klimo v organizaciji

 • Elementi kateri gradijo avtoriteto vodje

 • Vrste avtoritete, s katero upravlja vodja

  • Formalna moč - dodeljena

  • Socialna moč – pridobljena

 • Kakšno avtoriteto imate vi v vaši skupini - vaja

 • Pravila pridobivanja moči - avtoritete, če ste zrasli v vodjo iz svoje delovne skupine

 • Pridobivanje sposobnosti vodenja skozi različna časovna obdobja

 • Grajenje psihologije vodenja sodelavcev

 • Pomen kredibilnosti, zaupanja, spoštovanja

 • Osnova dobre komunikacije temelji na spoštovanju

  • Verbalna in neverbalna komunikacija

 • Pravila poslovne komunikacije vodje do sodelavcev

  • Sodobni poslovni EU bonton do sodelavcev in poslovnih partnerjev

 • Plan sprememb pri osebnem vodenju


2. Ciljno vodenje

 • Pomen vizije, poslanstva, vrednot pri vodenju s cilji

 • Dolgoročni plani organizacije in strategije v tem letu

 • Metodologija postavljanja ciljev

 • Vizualizacija ciljev

 • Komuniciranje ciljev

 • Kaskadiranje ciljev

 • Naloge, odgovornosti in pooblastila za vodje.

 • Postavljanje individualnih ciljev  vsem zaposlenim

 • Kako zaznavamo dosežene cilje

 • Ocenjevanje osebne delovne učinkovitosti in nagrajevanje

 • PDCA ciljev- nadzor

 • Plan sprememb pri osebnem vodenju


3. Sodobna orodja za vodenje

1. Vrline in lastnosti uspešnih vodij

2. Učinkovito komuniciranje s sodelavci

 • Prepoznavanje vrste temperamentov

 • Izvedba osebnostnega testa -vaja

 • Pravilni pristopi do vsakega temperamenta - vaja

 • Grajenje dobrih odnosov med različnimi tipi ljudi

3. Poslušanje 

 • Poslušanje sodelavcev, ko dajemo navodila - vaja

 • Razumevanje navodil, da ne pride do izkrivljenih informacij - vaja

 • Pravila za izboljšanje poslušanja

4. Razmerje med izrečenimi pohvalami in kritikami, se gradi moč vodje

5. Pomen pohvale

 • Kdaj, kaj, kako pohvalimo 

 • Izrekanje pohvale- vaja

6. Pravilno izrekanje kritike

 • Kaj kritiziramo: osebo, delo ali izdelek- storitev?

 • Čustva in kritika, preprečimo,da ne pride do spora

7. Kritika izrečena v sendviču

 • Pravilno izrekanja kritike - vaja

8. Delegiranje dela sodelavcem

 • Pravila delegiranja

 • Vaja: izvedba delegiranja

9. Ali lahko vodja gradi prijateljski odnos do sodelavca?

 • Pomen čustvenih vezi na delovnem mestu

10. Vrste motivacije zaposlenega do dela na delovnem mestu

11. Organizacija časa in dela pri vodenju

 • Imejte nadzor nad vašimi kradljivci časa

12. Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu


4. Povečajmo motivacijo sodelavcev

 • Osnova motivacije in kaj nas spodbuja k delu in dosežkom

 • Vrste motivacijskih dejavnikov

  • Prepoznavanje motivacijskih dejavnikov

  • Ohranjanje in izboljšanje lastne motivacije

  • Samomotivacija

 • Kako zaznavamo motivacijo na delovnem mestu

  • Naše potrebe na delovnem mestu

  • Potrebe organizacije

  • Motivacijski faktorji

 • Počutje na delovnem mestu

 • Vpliv motivacije na učinkovitost

 • Ukrepi za povečanje motivacije zaposlenih

 • Načini motiviranja zaposlenih

 • Vplivi medsebojnih odnosov na motivacijo

  • Pomen vrednot in prepričanj

  • Spoštovanje do vseh zaposlenih in nadrejenih

 • Zavzetost - pripadnost podjetju

 • Prednost timskega dela, pred delom v skupini

  • Vloga posameznika v timu

 • Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu


5. Reševanje konfliktov

 • Pomennastanka konflikta

 • Spoznajmo,  kako nastane konflikt

  • Poslušanje

  • Razumevanje

  • Vrste filtrov in zemljevidov v naših možganih

 • Pomen vrednot in bazičnih prepričanj

  • Vrednote osmisljajo življenje, delo in motivacijo

  • Vaše pomembne vrednote - vaja

 • Komunikacijski vzroki za nastanek konflikta

  • VAKOG – besedna čutna ostrina - vaja

  • Uporaba negativnih besed, katere povzročajo konflikt in ga stopnjujejo

 • Pomen čustvene inteligence vodje pri reševanju konflikta

  • EQ- osebnostni test

 • Obvladovanje in prepoznavanje čustev pri nastajanju konflikta

 • Vrsta strategij reševanje konflikta

  • Vrsta stilov reševanja konflikta - osebnostni test

  • Primerjava odzivov pri sodelavcih

 • Postopek in faze reševanja konflikta

  • Vzpostavitev dobrega stika s sogovornikom

 • Osebni plan sprememb pri nadaljnjem delu.


6. Vodenje različnih organizacij

 • VRSTE GENERACIJ, KI JIH VODIMO

 • ZNAČILNOSTI STARE GENERACIJE, BABY BOOM, Y IN Z GENERACIJE

 • SPOZNAJMO VREDNOTE IN LASTNOSTI Y GENERACIJE

 • X GENERACIJA IN NJENE VREDNOTE

 • ZDRUŽITI X+Y = USPEH

 • ZAKAJ Y GEN NE UPOŠTEVA AVTORITETE?

 • ZAKAJ JIM DENAR POMENI VEČ KOT DELO?

 • MOTIVACIJSKI ELEMENTI Y GENERACIJE

  • Odnos do dela (“Tega ne bom delal, ker je tečno!”)

  • Svoboda in zabava sta zakon

  • Postavljanje jasnih ciljev in navodil za delo

  • Kdaj in kako se z njimi pogovarjati

  • Obljuba dela dolg

  • Vrste nagrajevanja

  • Izrekanje pohval in kritik

 • NAUČIMO JIH SOCIALNIH VEŠČIN

  • Mentorstvo v organizaciji

 • KAKO IN KAJ NAJ DELAJO, DA BOMO MI ZADOVOLJNI Z NJIMI?

 • OSEBNI NAČRT SPREMEMB PRI VODENJU

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

1.200,00 € + DDV (1.464,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.