AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE – III. Modul

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

 • za eno osebo za 48 pedagoških ur usposabljanja je cena
  samo 1493 EUR
  + DDV  

 • za dve ali več oseb iz iste organizacije je 5% popusta 


1. Modul: 26.1.2024 » REVOLUCIONARNA VODITELJSKA ORODJA ZA PRODUKTIVNO POSLOVANJE – Ključ do večje uspešnosti organizacije! «

2. Modul: 2.2.2024 » PLANIRANJE DELA IN ČASA -TIME MANAGMENT– 1.del Osebna strategija za učinkovitost na delovnem mestu! «

3. Modul: 16.2.2024 » PLANIRANJE DELA IN ČASA – TIME MANAGMENT - 2.del Osebna strategija za učinkovitost na delovnem mestu! «

4. Modul: 1.3.2024 » UMETNOST GRAJENJA SODOBNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE Ključ do poslovnega uspeha s sodelavci in poslovnimi partnerji! «

5. Modul: 8.3.2024 » TIMSKO DELO Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI Inovativno in kreativno vodenje tima do nadpovprečnih rezultatov! «

6. Modul: 15.3.2024 » VODENJE IN COACHING V DOBII 4.0 Razvoj novih voditeljskih kompetenc za uspeh in konkurenčnost na trgu «


Naši inovativni seminarji so zasnovani kot dinamične delavnice, kjer se poglobljeno ukvarjamo z vsakodnevnimi izzivi vodenja. Skozi naslednje praktične vaje boste imeli priložnost neposredno preizkusiti pridobljeno znanje in razviti spretnosti za takojšnje odzivanje na kompleksne situacije. Po vsakem seminarju sledi še dodatna stopnja učenja, saj vsak udeleženec prejme nalogo iz svojega področja, s čimer zagotavljamo konkretne izkušnje pri posvetovanju o implementaciji naučenega na naslednji delavnici.

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključnega pomena razvoj človeškega kapitala za zagotavljanje kakovostnih storitev in izdelkov. Organizacije, ki stavijo na stalni razvoj, usposabljanje ter zavzetost svojih sodelavcev, imajo prednost na globalnem trgu. Pri tem je ključno, da zaposleni čutijo pripadnost organizaciji, kar jih motivira, da uspešno opravljajo svoje naloge.

Naša Akademija je zasnovana s ciljem opremiti vodstvene kadre z najsodobnejšimi orodji in znanji. Razumemo, da so ljudje srce vsake organizacije, zato gradimo vodstvene kompetence na način, ki omogoča osebno rast posameznika, pridobivanje novih kvalitetnih kadrov ter oblikovanje ključnih timov za uspeh organizacije v konkurenčnem okolju.

Sodelujte z nami in postanite del Akademije za uspešno vodenje, kjer se osredotočamo na razvoj ključnih veščin vodstva, povezovanje individualnih ciljev s poslovnimi strategijami ter ustvarjanje učinkovitega okolja za rast in razvoj zaposlenih.

Akademija za uspešno vodenje – vaša pot do vrhunskega vodenja in uspeha!

NAMEN USPOSABLJANJA:

Naš program sestavlja šest modulov, ki se osredotočajo na ključna področja vodenja. Znanje, pridobljeno na posameznih delavnicah, lahko temelji na nadgradnji že pridobljenih kompetenc iz naše osnovne "ŠOLE VODENJA". Ta integriran pristop k vodenju spodbuja stalni proces upravljanja učinkovitosti vodje, ki zna motivira zaposlene k doseganju ciljev in osebnemu razvoju posameznika v skupini.

KLJUČNE TOČKE NAŠEGA PROGRAMA:

 • 1. Povezovanje individualnih ciljev s poslovnimi cilji in strategij

  Zagotavljamo usklajevanje ciljev na vseh ravneh organizacije, kar prispeva k boljši povezanosti med zaposlenimi in cilji podjetja.

 • 2. Svetovalna podpora procesu ciljnega vodenja

  Naši strokovnjaki vam bodo nudili svetovanje in usmerjanje pri implementaciji ciljnega vodenja v vašem podjetju.

 • 3. Ustvarjanje povratne informacije za povečanje učinkovitosti

  Razvijanje sistema za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti zaposlenih, timov in oddelkov ter nudenja orodij za izboljšanje v vseh procesih dela.

 • 4. Razvijanje veščin za zvišanje nivoja individualne uspešnosti

  Usposabljanje - šolanje vključuje praktična usposabljanja za razvoj ključnih veščin, potrebnih za izboljšanje uspešnosti posameznikov.

 • 5. Povratna informacija o uspešnosti zaposlenih

  Udeleženci bodo prejeli konstruktivno povratno informacijo o svoji uspešnosti, kar bo spodbujalo osebno rast.

 • 6. Posredovanje kvalitetnih informacij drugim HR procesom

  Naš pristop k upravljanju učinkovitosti vodenja je integriran v celoten sistem kadrovskega managementa za razvoj ključnih kadrov.

 • 7. Spoznavanje sodobnih orodij vodenja za večjo motivacijo zaposlenih

  Spoznavamo na praktičnih primerih, uporabo najnovejših orodij in pristopov za zagotavljanje motivacije zaposlenih.


ZAKAJ IZBRATI "AKADEMIJO ZA USPEŠNO VODENJE"

 • Izkušeni predavatelji in strokovnjaki iz prakse na področju vodenja.

 • Najnovejša znanja vodenja različnih generacij in uporaba novih orodij z UI

 • Praktične delavnice z neposredno uporabo v realnem delovnem okolju.

 • Prilagodljiv program, ki ga lahko prilagodimo specifičnim potrebam vaše organizacije.

 • Trajnostni pristop k razvoju vodstvenih kompetenc.


Vabimo vas, da se pridružite našemu programu

»AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE«

in skupaj z nami oblikujete uspešno prihodnost vaše organizacije.Cilji

Naš cilj je, da vsak udeleženec pridobi konkretne delavnice iz praktičnih uporab, ki temeljijo na naslednjih ključnih točkah:
• Praktično vodenje: Spoznajte orodja za učinkovito vodenje.
• Raznolikost perspektive: Uskladite različne poglede na delo.
• Cilji in delegiranje: Postavite cilje in učinkovito delegirajte odgovornosti.
• Motivacija: Spoznajte motivacijska orodja za različne generacije.
• Dobro počutje: Skrbimo za dobro počutje zaposlenih.
• Timski duh: Krepite timsko pripadnost.
• Inovacije: Spodbujamo nenehno iskanje izboljšav.

Namen

Naš program sestavlja šest modulov, ki se osredotočajo na ključna področja vodenja. Znanje, pridobljeno na posameznih delavnicah, lahko temelji na nadgradnji že pridobljenih kompetenc iz naše osnovne "ŠOLE VODENJA". Ta integriran pristop k vodenju spodbuja stalni proces upravljanja učinkovitosti vodje, ki zna motivira zaposlene k doseganju ciljev in osebnemu razvoju posameznika v skupini.

Kompetence

Razvoj kompetenc: osebna organizacija s pomočjo orodij, samomotivacija, reševanje problemov, upravljanje s samim seboj.

Vsebina

1. Modul - REVOLUCIONARNA VODITELJSKA ORODJA ZA PRODUKTIVNO POSLOVANJE

1. Stalna komunikacija do vizije, misije in strategije organizacije

2. Definicija vrednot in zagotavljanje vedenja v skladu z njimi

3. Voditeljstvo po modelu poslovne odličnosti

4. Periodično standardizirano spremljanje realizacije ciljev in podajanje povratne informacije

5. Standardizacija vodenja po modelu Katedrala, Rdeče črte, ABC modelu

6. Vidnost vodenja – vodja mora biti viden

7. Naloge, odgovornosti in pooblastila voditeljev za dvig učinkovitosti

8. Učinkoviti sestanki kot orodja informiranja, komuniciranja, iskanja vzrokov in rešitev

9. Razvoj namestnikov in naslednikov

10. Razvoj agilne organizacije - zakonitosti

11. Metoda PPS – standardne tehnike reševanja problemov

12. Voditeljske kompetence za:

 • sprejemanje odločitev

 • prepoznavanje izgub

 • reševanje problemov

 • ukrepanje

 • diskusijo

13. Proces razvoja medsebojnega zaupanja in spoštovanja v timu


2. Modul - PLANIRANJE DELA IN ČASA - OSEBNA STRATEGIJA ZA UČINKOVITOST NA DELOVNEM MESTU-1.DEL

Moj seznam
 • Čas v katerem živimo = VUCA

 • Spremembe so stalnica

 • Sprejemanje in obvladovanje sprememb

 • Pomen časa v današnjem tempu življenja

 • Učinkovitost in delovni čas

 • Kje so priložnosti za boljšo izkoriščenost časa

 • Kako upravljajo s časom najboljši in njihova priporočila

 • Začnite najprej upravljati sebe

 • Pasti upravljanja s časom

 • TA= analiza izgubljenega časa

 • Model Postavljanje ciljev

 • PDAC - Planiranje, načrtovanje, izvedba, nadzor


3. Modul - PLANIRANJE DELA IN ČASA - OSEBNA STRATEGIJA ZA UČINKOVITOST NA DELOVNEM MESTU-2.del

1. Sistem prioritet : ABC sistem

2. Eisenhowerjeva  analiza

3. Paretovo pravilo

4. Delegiranje

5. Odlašanje

6. Odločanje

7. Utrujenost in izraba časa

8. Kaj je zanos ali Flow

9. Kaj nam krade čas

10. Sistem za odpravo izgub = 8 izgub

11. Postanimo gospodar svojega časa in obvladajmo stres

12. Moj osebni plan sprememb


4. Modul - UMETNOST GRAJENJA SODOBNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE: KLJUČ DO POSLOVNEGA USPEHA

Pomen poslovne komunikacije

 • Sodelovanje z nadrejenimi in podrejenimi.

 • Učinkoviti poslovni obiski in odnosi s strankami.

Pomen prvega vtisa:

 • Razumevanje neverbalne komunikacije.

Izkažimo spoštovanje do sogovornika

 • Gradnja zaupanja in upravljanje s statusnimi simboli vodje.

Poslovna urejenost in obleka:

 • Osnove osebne urejenosti.

 • Pomen oblačil v poslovnem okolju, vključno z delovno obleko.

Sodobni poslovni EU bonton

 • Pozdravljanje in uporaba titul in nazivov.

 • Pravila rokovanja v poslovnem svetu.

Poslovna komunikacija po telefonu

 • Faze učinkovitega telefonskega komuniciranja.

 • Pravilen sprejem klica, izvajanje pogovora in zaključek razgovora.

Priprava na poslovni obisk ali sestanek

 • Sprejem strank/kupcev, pomen poslovne vizitke, posedanje.

Poslovne pogostitve in obdaritve ob praznikih

 • Kako se obnašati pri poslovnih obrokih.

 • Ustrezno obdarovanje ob praznikih.

Osebnostni načrt sprememb


5. Modul - TIMSKO DELO - INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA

1. Pomen inovativnosti v poslovnem okolju

 • Razlaga inovativnosti kot ključni element uspeha v poslovnem svetu.

 • Definicija in povezava podjetnosti, podjetništva, ustvarjalnosti ter novosti.

2. Spremembe kot nujnost in odzivanje nanje

 • Kako se soočiti s spremembami in prepoznati njihovo pomembnost.

 • Strategije za premagovanje odpora do sprememb.

 • Raziskovanje razlogov za upiranje spremembam.

 • Proces spreminjanja: Jaz – Ti – Mi.

 • Povezava med spremembami in hitrostjo ter upravljanje s spremembami.

3. Vodenje inovativnih sprememb

 • Zahteve nove ekonomije glede inovativnega vodenja.

 • Vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti skozi timsko delo.

4. Vodja, tim in učinkovitost

 • Pomembnost prepoznavanja dosezkov v razmerju 1:5.

 • Skupno sprejemanje odločitev, reševanje problemov in ocenjevanje učinkovitosti.

 • Zagotavljanje svobode za razvoj na področju, kjer je ekipa najboljša.

5. Gradnja kulture zavzetosti in pravičnosti

 • Strategije za dvig zavzetosti zaposlenih.

 • Stimuliranje, nagrajevanje in motiviranje kot sestavni deli strategije.

 • Poudarek na "Dobro počutje" vseh zaposlenih.

6. Soustvarjanje sistemov za stalno izboljšanje procesov

 • Izvajanje stalnega izboljšanja na ravni posameznika, organizacijskih enot in timov.

 • Uvedba standardnega sistema prepoznavanja izgub.

 • Uporaba metode Kaizen za stalno izboljšanje procesov.

7. Načrt izboljšav pri delu

 • Konkreten načrt izboljšav za lastno delo s poudarkom na implementaciji naučenega.


6. Modul - VODENJE IN COACHING V DOBI 4. INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE 4.0: RAZVOJ NOVIH VODITELJSKIH KOMPETENC ZA USPEH IN KONKURENČNOST

1. Četrta industrijska revolucija - Ind 4.0

 • Razumevanje koncepta in ključne značilnosti.

2. Napovedi do leta 2030

 • Raziskava prihodnjih trendov in njihov vpliv na poslovanje v organizacijah.

3. Zahteva po »drugačnih povezanih voditeljih«

 • Razumevanje sprememb in potreb po prilagajanju vodstvenih pristopov.

4. Novi »digitalni voditelj«

 • Identifikacija ključnih lastnosti in veščin, ki jih zahteva digitalna doba.

5. Ključne voditeljske kompetence za uspeh in tekmovalnost v prihodnosti

 • Reševanje problemov in kritično razmišljanje.

 • Strateško in sistemsko razmišljanje.

 • Lateralno razmišljanje.

 • Poslovno-informacijska pismenost.

 • Internacionalizacija poslovanja.

 • Delovanje v multinacionalnih okoljih in medkulturno sporazumevanje.

 • Fleksibilnost in prilagodljivost.

 • Samoodgovornost in proaktivnost.

6. Stalna skrb za razvoj sodelavcev - po modelu Strenght Finder

 • Uporaba modela za prepoznavanje in razvoj močnih strani posameznikov.

7. Pomen vpeljave procesa coachinga v organizaciji

 • Razumevanje uporablja in vloge coachinga v poslovnem okolju.

8. Osnove coachinga in definicije

 • Razjasnitev pojma coachinga in razlika med sorodnimi pristopi.

9. Coaching orodje za doseganje ciljev posameznika, s cilji organizacije

 • Poudarek na povezavi med osebnimi in organizacijskimi cilji.

10. Model GROW

 • Podrobna analiza vsakega koraka: Cilj, Realnost, Priložnost, Volja.

11. Veščine in orodja za izvajanje coachinga

 • Vključujejo govorico telesa, aktivno poslušanje, sposobnost spraševanja, zaznavanje, gradnjo zaupanja, motiviranje, osredotočenost, objektivnost in odgovornost.

12. Praktični primer izpeljave coachinga

 • Konkretna situacija za boljše razumevanje uporabe coachinga v praksi.

13. Osebnostni načrt sprememb

 • Izdelava osebnega načrta za učinkovito uvajanje sprememb na osebni in poklicni ravni.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

289,00 € + DDV (352,58 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.