Metodologija dela

Priprave in izvedbe programov delavnic

Vse vsebine usposabljanj  so pripravljene na osnovi petnajst letnih  izkušenj  usposabljanj v slovenskem prostoru. Vsi programi se lahko po potrebi tudi ustrezno  prilagodijo dejanskim potrebam posamezne ustanove.

Potek priprave in izvedbe vsakega posameznega programa:

  • glede na analizo potreb v podjetju  se analizira predlagana vsebina,

  • po potrebi se dopolni oz spremeni končna vsebina programa v sodelovanju s strokovnjakom za posamezno področje in naročnikom,

  • po dokončno oblikovanem programu se pripravi ustrezno gradivo v pisni obliki ki ga prejmejo vsi udeleženci na usposabljanju,

  • tematika  se podaja s pomočjo avdio vizualnih pripomočkov in podprto s številnimi primeri iz prakse,

  • med izvajanjem vsakega  programa se izvajajo ustrezne vaje, delo v skupinah, javni nastopi, po potrebi snemanja, analize vaj, akcijski načrti sprememb, konkretne rešitve iz prakse, ogled učnih filmov, poslušanje učnih kaset, …

  • na usposabljanjih udeleženci dobijo konkretne rešitve in napotke za takojšnjo uporabo pri njihovem vsakdanjem delu,

  • po končanem usposabljanju  udeleženci izpolnijo  evalvacijske  liste, usposabljanj, na osnovi katerih naročnik lahko takoj dobi povratno informacijo o uspešnosti vsakega posameznega usposabljanj,a

  • po vsakem zaključenem usposabljanju udeleženci prejmejo  potrdila o  obisku posameznega usposabljanja (potrdila se izpišejo in predajo naročniku usposabljanja skupaj z evalvacijskimi  listi).

Naši predavatelji

Vsi naši predavatelji so strokovnjaki na svojih področjih in prihajajo iz prakse, kar pomeni da o problemih – temah katerih predavajo se z njimi  vsakodnevno srečujejo pri svojem rednem delu in imajo ustrezne pedagoško andragoške  sposobnosti za  izvajanje programov. Pri usposabljanjih podajo  konkretne rešitve za konkretne probleme in lahko dajo tudi konkretne napotke za reševanje le teh.  Znanja in napotki  so takoj prenosljivi za uporabo v praksi, kar je tudi osnovni cilj usposabljanja.

Število udeležencev na delavnicah

Iz izkušenj je poznano, da je število udeležencev na delavnici tudi merilo za kvalitetno izvedbo usposabljanja. Velikokrat se razvijejo strokovne diskusije iz vsakdanjega dela, zato prihaja do časovne omejitve. Zato je zaželeno na naših delavnicah 

od 6 do 18 oseb.

Čas izvedbe delavnice

Naročnik lahko naroči delavnico, 15 dni pred želenim  terminom izvedbe. Na terenu izvajamo delavnice vse dni v tednu (tudi v soboto in nedeljo), glede na naročnikovo željo. Prav tako se prilagajamo tudi pri uri izvedbe. Težimo tudi, da se izvaja skupaj 8 pedagoških ur, zaradi koncentracije snovi.

Prevzem celotnega usposabljanja v organizaciji

Že več let izvajamo za določena podjetja outsourcing izvedbo usposabljanja za vse zaposlene. To se je pokazalo kot dobra naložba pri naročniku, saj kot izobraževalec prepoznamo potrebe po znanjih, da se doseže želeno stanje v spreminjanju načina dela, pri mehkih in strokovnih temah.

Vpeljevanje različnih projektov

Vpeljujemo in pomagamo pri vpeljevanju projektov z našimi strokovnjaki. To so projekti, kateri morejo biti vpeljani, da ne motijo sistem dela in razvoj organizacije. Organizacija določi odgovornega s strani naročnika in naš svetovalec vodi projekt s naprej dogovorjenimi obiski.

Ob pogodbi se tudi določijo terminski plani izvedb in zaključek projekta.

Zakaj nam zaupati?

Z  01. 09. 2009  smo pridobili mednarodni certifikat kakovost EQM, z namenom, da bi našim strankam zagotovili še višjo kakovost storitev.

Vse ponujene delavnice so bile že izvajane po podjetjih in  v okvirih raznih mednarodnih projektov,  kar je razvidno iz priložene referenčne liste.