Pravice in dolžnosti delodajalcev in zaposlenih

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Praktični vidiki normativnega urejanja delovnih razmerij

Ali se zavedate svojih pravic in dolžnosti kot delodajalec? Da je vaš delovni proces učinkovit, je potrebno slediti določenim smernicam, ki so javno veljavne. Javno zapisan pravni red in pravila za delovna razmerja vam bodo pomagala, da bo vaš delovni proces voden optimalno, da boste zaposlili najprimernejšega kandidata, da boste jasno zastavili odgovornosti in ocenili uspešnost zaposlenih ter še mnogo več.

Priporočljivo je, da je delovno pravno področje v podjetju urejeno na način, da vodjem omogoča učinkovite in zakonite reakcije ter suvereno izvedbo postopkov za ugotavljanje odgovornosti v individualnih primerih pri motnjah v delovnem procesu, ki so posledica neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zaposlenih, pri konfliktih in odnosih na delovnem mestu, neustreznem kadriranju, tveganju za delovno pravne spore…

Ti negativni pojavi dušijo in onemogočajo razvoj organizacije, vplivajo na poslovne rezultate in odnos do kupcev. V takem slabem okolju so vodje in vsi zaposleni podvrženi stresu in izgubi energije, ki bi jo lahko koristneje uporabili za iskanje novih poslovnih rešitev, tehnoloških izboljšav, iskanju novih strank in konkurenčnosti na trgu.

Pri inšpekcijskih nadzorih v kadrovskih službah in pri delodajalcih takšne kršitve sicer ne predstavljajo velikega stroška, pomembno je, da imamo učinkovite in pravno ustrezne ukrepe za zamenjavo neprimernega kadra, ki ponavadi vpliva na neuspeh celotnega podjetja.


Vsebina

 • obveznost opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi,

 • delovno opravilo in delovna naloga,

 • kompetence zaposlenih,

 • poskusno delo,

 • odgovornost,

 • ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih,

 • vrste odgovornosti – odškodninska, disciplinska in delovnopravna odgovornost,

 • postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca,

 • vpliv normativne ureditve na možnosti odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca,

 • posledice neizvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,

 • spoštovanje obveznosti varovanja delavčeve osebnosti,

 • organizacijska kultura in klima v podjetju.

Izvajanje bo podkrepljeno z navedbo praktičnih primerov rešitev nekaterih problemov iz delovnopravnega področja. Uvedba in vzdrževanje sistema odgovornosti zaposlenih, kot bo predstavljen, je koristen iz več razlogov:

 • predstavlja zakonito podlago vodenju podjetja in nadzoru nad potekom delovnega procesa,

 • omogoča izbor najprimernejšega kandidata za zaposlitev v primeru potreb podjetja po opravljanju dela,

 • omogoča jasno razmejitev odgovornosti zaposlenih pri izvajanju del in opravil v delovnem procesu,

 • pri vsakem neželenem ravnanju oz. dogodku v delovnem procesu omogoča takojšnjo reakcijo poslovodstva za rešitev problema, ki je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, po vnaprej določenem postopku,

 • posledično zmanjšuje konflikte med poslovodstvom in zaposlenimi in med samimi zaposlenimi,

 • omogoča transparentno ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih na podlagi vnaprej postavljenih meril,

 • vpliva na povečanje produktivnosti,

 • po uvedbi sistema odgovornosti se dolgoročno pričakuje zmanjšanje stroškov pri poslovanju, ki jih povzročajo motnje in neskladja, nastale v delovnem procesu,

 • v primeru delovnopravnih sporov omogoča sodno potrditev ukrepov in odločitev poslovodstva podjetja,

 • predstavlja izhodiščno platformo za uvajanje sprememb v delovnem procesu.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.